Uw Gift

Uw bijdragen stellen wij dan ook zeer op prijs.
Een gift voor de bestrijding van de onkosten kunt u storten op

IBAN NL43INGB0000859054 t.n.v. Kerkradio Apeldoorn

adres penningmeester: Pinksterbloem 109, 7322 GS ApeldoornUw gift en de belastingdienst

Schenkingen ten behoeve de Kerkradio Apeldoorn zijn aftrekbaar van de belasting (Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI-groepsbeschikking PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND).
Het totaal aan giften dat u doet is aftrekbaar van de belasting, met een maximum van 10% van uw drempelinkomen.
Er is ook de mogelijkheid om een lijfrenteschenking te doen per notariële akte. De lijfrentetermijnen zijn volledig aftrekbaar, als de schenking voldoet aan een aantal voorwaarden

Voor meer informatie http://www.belastingdienst.nl
(onder Relatie, familie, gezondheid)


Schenking door een legaat
U kunt in uw testament de Kerkradio Apeldoorn opnemen, voor de schenking van een legaat dat uit de nalatenschap wordt uitbetaald.

Schenking door middel van een erfstelling
Dit kan door in uw testament Kerkradio Apeldoorn op te nemen als erfgenaam voor een bepaald percentage van de erfenis. De notaris bepaalt de omvang van de nalatenschap en zorgt voor de betaling van de delen, zoals in uw wilsbeschikking aangegeven.